Klimaets plass i norsk historie : En forskningshistorisk oversikt

  • Einar S. Pedersen
Keywords: climate, climatic development, climate change, Norwegian history, research history, international research, interdiciplinarity

Abstract

Based on the threatening climatic situation confronting the world and the fact that Norway’s geographical position makes the country vulnerable to climate change, this article addresses the paradox that climate has only interested Norwegian istorians to a negligible extent. In a historiographical analysis, a review is made of Norwegian historical research over the last 100 years to establish what place climatic effect and climate change has had on Norwegian historical development. The seeming lack of interest for the subject is contrasted with the opposite international situation and the situation in other relevant subject areas. Characteristically, the degree to which Norwegian historians have been engaged in interdisciplinary cooperation has been small. The starting point has been the firm belief that more knowledge about climate and climate change can contribute significantly to a better understanding of historical development in Norway. It is also argued that,  because of this, historians have lost an opportunity to extend the possibilities of coping with the climatic challenges facing society. 

References

Arbo Høeg, O. 1944. Dendrokronologi. Viking, bind VIII, 231–282.

Augustinssøn, M. 1894. Melchior Augustinssøns Annaler (i utdrag av L. Daae). Personalhistorisk Tidsskrift 1894, Bind 3.

Benedictow, O.J. 1994. Forklaringsmodeller i seinmiddelalderens økonomiske historie. I Langholm, S. (red.). Den kritiske analyse. Festskrift til Ottar Dahl på 70-årsdagen 05.01.94, 69–71. Universitetsforlaget.

Brázdil, R, Pfister, C., Wanner, H., von Storch, H & Lutherbacher, J. 2005. Historical climatology in Europe – the state of the art. Climatic Change 70, 363–430.

Brückner, E. 1890. Klimaschwankungen seit 1700. Geographische Abhandlungen, B. 4, Hefte 2. Wien.

Bull. E. 1913. Klima og historie. Samtiden, 200–208.

Bull, E. 1915–1916. Islands klima i oldtiden. Geografisk Tidsskrift, Bind 23, 1–5. København.

Bull, E. 1925. Klimaskifte og nedgang i Noreg i seinmillomalderen. Syn og segn, 12–19.

Bull, E. 1931. Det norske folks liv og historie gjennem tidene. Fra omkring 1000 til 1280. Aschehoug.

Christensen, R.T. 1925. Ein gamal norsk utpost. Dei nyaste utgravingane på Grønland. Syn og segn, 252–303.

Dybdahl. A. 1979. Stjørdalen gjennom bølgedalen. Universitetsforlaget.

Dybdahl, A. 2010. Klima og demografiske kriser i Norge i middelalderen og tidlig nytid. Historisk tidsskrift, 2, 183–222.

Dybdahl, A. 2012. Climate and demographic crises in Norway in medieval and early modern times. The Holocene, 1159–1167.

Dybdahl, A. 2013. Om uår og ødegårder I Kongespeilet og andre skriftlige kilder fra høymiddelalderen. Collegium Medievale vol. 26, 89–106.

Dybdal, A. 2014a. Sult eller sykdom? Hva var årsaken til den demografiske krisen i Norge først på 1740-tallet? Michael 11, 9–27.

Dybdahl, A. 2014b. Klimatiske sjokk, uår, sykdom og demografiske kriser i Trøndelag på 1600- og 1700-tallet. Historisk tidsskrift, bind 93, 243–275.

Daae, L. 1984. Uaar og Hungersnød i Norge 1740–1743. Norske historikere i utvalg VIII. Opptrykk av artikkel første gang utgitt i 1868 av Videnskabsselskabet Kristiania. Forhandlinger.

Fyllingsnes, F. 1990. Undergongen til dei norrøne bygdene på Grønland i seinmellomalderen. Eit forskningshistorisk oversyn. Middelalderforum, Skrifter 2. Oslo.

Fægri, K. 1945. Pollenanalysen. En oversikt. Viking, bind IX, 45–119.

Grude, M.A. 1914. Jæderen 1814–1914. Bidrag til den økonomiske og kommunale Udviklingshistorie. 1ste Del. Almene Fællesanliggender. Ingvald Dahles Forlag, Sandnes.

Hasund, S. 1924. Var det eit klimat-omskifte? Syn og segn, 289–299.

Hasund, S. 1925a. Var det eit klimatumskifte? Syn og segn, 8–11.

Hasund, S. 1925b. Grønland og klimat-teorien. Syn og segn, 69–73.

Hasund, S. 1934. Det norske folks liv og historie gjennem tidene. Tidsrummet 1280 til omkring 1500. Aschehoug.

Holmsen, A. 1948. Norges historie, bind 1. Fra de eldste tider til 1660. Gyldendal.

Holmsen, A. & Johannessen, K. 1971. Det norske ødegårdsprosjektet. Heimen, XI, 223–233.

Holmsen, A. 1975. Nyrydning og ødegårder i Norge før Svartedauden. Heimen, XVI, 481–490.

Homme, T. 1925. Noko om Noregs nedgang i slutten av millumalderen. Syn og segn, 114–118.

Hulme, M. 2009. Why we disagree about climate change. Cambridge University Press.

Huntington, E. 1913. Changes of Climate and History. American Historical Review, Vol. 18, No. 2, 213–232.

Haarstad, K. 1980. Sult, sykdom, død. Et teoretisk problem belyst med empirisk material. Historisk tidsskrift, bind 59, 1–25.

Ingram, M.J, Underhill, D.J. & Wigley, T.M.L. 1978. Historical climatology. Nature 276, 329–334.

Ingram, M.J., Farmer, G. & Wigley, T.M.L. 1981a. Past climates and their impact on Man: a review. I Wigley, T.M.L., Ingram, M.J. & Farmer, G. 1981 (red.). Studies in past climates and their impact on Man, 3–50. Cambridge University Press.

Ingram, M.J., Underhill, D.J. & Farmer, G. 1981b. The use of documentary sources for the study of past climates. I Wigley, T.M.L., Ingram, M.J. & Farmer, G. 1981 (red.). Studies in past climates and their impact on Man, 180–213. Cambridge University Press. 75

Johnsen, O.A. 1924. Norgesveldets undergang. Et utsyn og et opgjør. Nedgangstiden. Aschehoug.

Kastellet, E. 1996. Historiske klimadata som kilde til rekonstruksjon av klima på Jæren i perioden 1821–1850. Upublisert hovedoppgave ved Geografisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Koht, H. 1933. Edv. Bull. Scandia, vol. VI, 142–152.

Ladurie, E. Le Roy 1967. Histoire du climat depuis l’an mil. Flammarion. Paris.

Ladurie, E. Le Roy 1971. Times of Feast, Times of Famine. A History of Climate since the Year 1000. Doubleday, New York

Lamb, H.H. 1972. Climate: Present, Past and Future, Vol. 1. Fundamentals and Climate Now. Methuen.

Lamb, H.H. 1977. Climate: Present, Past and Future, Vol. 2. Climatic History and the Future. Methuen.

Ljungquist, F. 2009. Global nedkylning. Norstedts Förlag.

Lunden, K. 2002. Norges landbrukshistorie II, 1350–1814. Frå Svartedauden til 17. mai. Det Norske Samlaget.

Lundstad, E. 2004. Rekonstruksjon av klimaet på Hamar 1749–1835 basert på gårdsdagbøker. Upublisert hovedoppgave ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Malthus, T.R. 1968. Reisedagbok for Norge 1799. J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo.

Mangerud, J. 1992a. Naturlige klimavariasjoner (1) – Istider og mellomistider. Naturen 2, 70–76.

Mangerud, J. 1992b. Naturlige klimavariasjoner (2) – Årsaker til istider og mellomistider. Naturen 3, 115–123.

Mangerud, J. 1992c. Naturlige klimavariasjoner. Dynamisk forståelse av klimaendringene. Naturen 4, 157–164.

Matthes, F.E. 1939. Report of the committee of glaciers. Transactions of the American Geophysical Union, 518–523.

Milankovic, M. 1920. Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire. GauthierVillars, Paris.

Moseng, O.G. 2006. Den flyktige pesten. Vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalder og tidlig nytid. Doktorgradsavhandling, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Nansen, F. 1925. Klimat-vekslinger i Nordens historie. Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, 1. Matem.-Naturvid. Klasse, No. 3.

Nansen, F. 1926. Klima-vekslinger i historisk og postglasial tid. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, 1. Matem.- Naturvid. Klasse 1926, No. 3.

Nordli Ø. 2008. Norwegian farmers’ diaries used for quality control and calibration of early instrumental observations and for temperature reconstructions. Dr.philos.- avhandling, Universitetet i Bergen.

Nordmann, V. 1925. Klimatforandringer i de nordlige Polarlande, del 1. Naturens verden, 97–116.

Nørlund, P. 1924. Buried Norsemen at Herjolfsnes. An Archaeological and Historical Study. Meddelelser om Grønland, vol. 67. København.

Pedersen, E.S. 1994. Klimaets betydning i norsk historie. Frá haug ok heiðni 2, 13–17.

Pedersen, E.S. (red.). 1996. North European climate data in the latter part of the Maunder Minimum period A.D. 1675–1715. AmS-Varia 25, Stavanger.

Pedersen, E.S. & Kalela-Brundin, M. 1998. Utvalgte år i en årringskurve frå Suldal, Nord-Rogaland, korrelert med historiske klimadata. AmS-Varia 32, 41–51.

Pettersson, O. 1913. Klimatförändringar i historisk och förhistorisk tid. Uppsala.

Røstad, A. 1924a. Verumskifte fyre nedgangstida i Noreg. Syn og segn, 209–214.

Røstad, A. 1924b. Var det auking i luftstrøyminga? Syn og segn, 401–415.

Salvesen, H. 1975. Naturgeografi og arkeologi som kilde for agrarhistorien. En introduksjon til en tverrfaglig undersøkelse av gården Hoset. Heimen, 491–506.

Salvesen, H. 1979. Jord i Jemtland. Bosetningshistoriske og økonomiske studier i grenseland ca. 1200–1650. Östersund.

Salvesen, H. 1992. The climate as a factor of historical causation. I Frenzel, B., Pfister, C. & Gläser, B. (red.). European climate reconstructed from documentary data: methods and results, 219–233. Paläoklimaforschung, Vol. 7. Gustav Fischer Verlag.

Sandnes, J. 1971. Ødetid og gjenreising. Trøndsk busetningshistorie ca. 1200–1600. Universitetsforlaget.

Sandnes, J. & Salvesen, H. 1978. Ødegårdstid i Norge. Det nordiske ødegårdsprosjektets norske undersøkelser. Universitetsforlaget.

Schreiner, J. 1948. Pest og prisfall i senmiddelalderen. Et problem i norsk historie. Avh. utgitt av Det norske videnskaps-akademi i Oslo, II. hist.-filos. klasse, no. 1. Jacob Dybwad.

Schreiner, J. 1946–48. Bemerkninger til professor Sverre Steens anmeldelse. Historisk Tidsskrift, bind 34, 667–674.

Steen, S. 1930. Det norske folks liv og historie gjennem tidene. Tidsrummet 1640 til omkring 1720. Aschehoug.

Steen, S. 1932. Det norske folks liv og historie gjennem tidene. Tidsrummet 1720 til omkring 1770. Aschehoug.

Steen, S. 1933. Det norske folks liv og historie gjennem tidene. Tidsrummet 1770 til omkring 1814. Aschehoug.

Steen, S. 1935. Det norske folks liv og historie gjennem tidene. Tidsrummet fra omkring 1500 til omkring 1640. Aschehoug.

Steen 1946–48. Anmeldelse av Johan Schreiner, Pest og prisfall i senmiddelalderen. Avhandlinger fra Videnskapsakademiet i Oslo, Historisk Tidsskrift, bind 34, 654–667.

Strøm, H. 1796. Meteorologiske Iagttagelser på Eger for Aaret 1794. Topographisk Journal for Norge, Hefte 15, 101–109.

Strøm, H. 1798. Udtog af 10 Aars meteorologiske Iagttagelser paa Eger. DKNVS, bind 1, Hefte II. Post og Storch Forlag, Kjøbenhavn.

Sørensen, M. & Fugl Eskjær M. 2014. Klima og mennesker. Humanistiske perspektiver på klimaforandringer. Museum Tusculanums Forlag, København

Thoroddsen, T. 1913–1914. Islands Klima i Oldtiden. Geografisk Tidsskrift, Bind 22, 204–216, København,.

Utterström, G. 1955. Climatic Fluctuations and Population Problems in Early Modern History. Scandinavian economic history review, vol. III, no. 1, 3–47.

Walløe, L. 1982. Pest og folketall 1350–1750. Historisk Tidsskrift, 61, 1–45.

Werenskiold, W. 1924. Klimavekslinger som historisk faktor. Samtiden 1924, 147–158.

Wigley, T.M.L., Ingram, M.J. & Farmer, G. 1981 (eds.). Studies in past climates and their impact on Man. Cambridge University Press.

Wishman, E.H. 2007. Vær og klima over indre strøk av Østlandet 1781–1790.

Wishman, E., Frenzel, B. & Weiss, M.M. (eds.). 1998. Documentary climatic evidence for 1750–1850 and the fourteenth century. Paläoklimaforschung, Vol. 23. Gustav Fischer Verlag.

Øye, I. 2006. Landbruket i historisk lys. I Knut Helle (red.). Vestlandets historie. Natur og næring, 76–132. Vigmostad og Bjørke.
Published
2016-12-15
How to Cite
Pedersen, E. S. (2016). Klimaets plass i norsk historie : En forskningshistorisk oversikt. AmS-Varia, (58), 61-76. https://doi.org/10.31265/ams-varia.v0i58.192
Views
  • Abstract 378
  • pdf 239