Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Tema og behandling

AmS-Varia publiserer monografier og artikkelsamlinger, i hovedsak innenfor studiet av forholdet mellom mennesker og natur i førreformatorisk tid. Det er en fordel at artikler henter tema fra den sørvestlige del av Norge, men manuskripter med andre tema og fra andre geografiske områder kan også bli publisert. Manuskripter med en tverrfaglig og/eller teoretisk innfallsvinkel, eller som omfatter eksperimentell virksomhet, vil bli prioritert. Det gjelder også ny kunnskap innenfor museale virksomhetsområder eller museologi, eksempelvis: vern, forskning på innsamlet gjenstandsmateriale i egne samlinger, arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser, feltarbeidsmetodikk, konservering og formidling. Manuskriptene skal være på et høyt vitenskapelig bearbeidingsnivå. AmS-Varia er poenggivende på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

Manuskriptet sendes inn gjennom vår publiseringsplattform Open Journal Systems for første behandling og vurdering. Dersom redaksjonsutvalget vedtar å gå videre med et manuskript oppnevnes redaktør. Manuskriptet skal underkastes ekstern fagfellevurdering. Det skal gis tilbakemelding til forfatter om resultatet av vurderingen innen seks måneder etter at manuskriptet er mottatt. I publiseringsprosessen vil forfatter kun få tilgang til første-korrektur. I den videre korrekturfasen vil det ikke være anledning til omskrivninger eller tilføyelser. Ferdig publikasjon skal foreligge senest et år etter at et manuskript til artikkel/monografi er endelig godkjent.

Manuskript

AmS-Varia vil i hovedsak trykkes på norsk, men også andre nordiske språk, engelsk og andre verdensspråk, vil bli akseptert. Alle manus skal inneholde abstract på engelsk (ca 200 ord) og minimum tre key words. Ved trykking på norsk, dansk eller svensk skal det lages engelsk tittel og et engelsk summary (inntil 10 % av hovedteksten). I tillegg skal eventuelle tabell- og figurtekster, samt tekster i tabeller og figurer, være oversatt til engelsk. Abstract skal inneholde hovedpunktene i manuskriptet, mens summary skal være et sammendrag av innholdet. Engelskspråklige manuskripter skal være korrigert av engelskkyndig før det sendes inn til redaksjonsutvalget.

Hvis manuskriptet er en monografi, er det ingen begrensinger i volum. Til artikkelsamlinger skal ikke manuskriptene overstige 10.000 ord, inkludert referanser.

Tittelen skal være kort og dekkende, uten forkortinger og paranteser. I hovedteksten skal det ikke brukes flere enn tre nivåer i overskrifter. Det markeres i manuskriptet hvor eventuelle illustrasjoner/figurer skal plasseres. Manuskriptet leveres med skriftstørrelse 12. Avsnitt markeres med blanklinje. Det skal ikke brukes innrykk. Manuskriptet skal ha flytende høyremarg.

Manus, figurer og  tabeller sendes inn gjennom Open Journal Systems.

Dersom ingen av disse alternativene er mulig, sendes figurer og tabeller på en minnepinne til Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger. Minnepinnen må merkes med forfatterens navn.

Produksjonstekniske krav

Manuskriptet leveres som worddokument. Det skal være uten skrivefeil. Tekstens bruttoformat er 210 x 291 mm, nettoformatet 173 x 245 mm og spalteformat 83 x 245 mm, bredde nevnt først.

Illustrasjoner/fotografier skal ha følgende bredde:

 • Halv spalte: 41 mm
 • En spalte: 83 mm
 • 1,5 spalter: 117 mm
 • To spalter: 173 mm

Tabell- og figurtekster leveres som egen fil/på eget ark.

Vær oppmerksom på tekststørrelse ved forminsking av illustrasjoner. Teksten må ikke bli mindre enn 8 punkt av ønsket størrelse.

Digitale filer kan leveres i følgende format og oppløsing:

 • Foto som jpg eller tif med minimum oppløsing 300 dpi i ønsket størrelse.
 • Illustrasjoner som jpg eller tif med minimum oppløsning 600 dpi i ønsket størrelse, pdf fra Photoshop med minimum oppløsning 600 dpi i ønsket størrelse, eller pdf fra Illustrator eksportert med valget ”Press quality” i ønsket størrelse.

Tabeller leveres som exceldokument.

Eventuelle  papirkopier må være skarpe med gode kontraster. Illustrasjonene må ha ren strek, tydelig tekst og klare farger.

AmS-Varia følger retningslinjene for APA 6th. Se Kildekompasset.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.