About the Journal

See below for English version


Om Aura – tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

I 2020 gikk Aura over til digitalt format, med åpen tilgang via plattformen OJS, administrert av Universitetet i Stavanger. Tilgangen er såkalt «diamant», det vil si uten forfatteravgift og åpent for lesing, gjenbruk og nedlastning for alle, uten abonnement. Aura har til nå hatt én årlig utgave, men planen er at tidsskriftet på sikt skal komme ut med to utgaver i året.

Tidsskriftet utgis av et fagfellesskap med tilknytning til forskningsnettverket Finyar (Forskning och information om nyreligiositet).

Vi publiserer vitenskapelige artikler om nyreligiøsitet og nye religionsformer i vår tid, med bidragsytere fra ulike fagfelt. Vi er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1 i det norske publiseringsnivåsystemet (NPU/NSD).

Lisens: CC BY-SA 4.0

Artikkelforfattere beholder alle rettigheter til sine bidrag, inkludert retten til å gjøre artikkelen tilgjengelig på andre plattformer eller nettsteder. Vi anmoder om at det i slike tilfeller lenkes til Auras versjon av artikkelen.

Alt innhold i Aura blir arkivert i PKP Preservation Network.

Ønsker du å publisere i Aura?

Som nordisk tidsskrift har vi et særlig ansvar for å dekke forskning på vårt tematiske felt av nordiske forskere/ forskere med base i Norden. Vi ønsker å åpne for forskning også fra engelskspråklige forskere, og har en språkpolitikk som tilsier at minst 50 % av artiklene i Aura skal være på skandinaviske språk: Dansk, norsk (bokmål eller nynorsk) og svensk.

Vi publiserer artikler både med empiriske undersøkelser og med teoretiske og metodiske analyser, eller en kombinasjon av dette. Artikler skal presentere ny forskning, og må ikke være innsendt til andre tidsskrift. Vi er også interessert i tematisk relevante bokanmeldelser.

Fagfellevurdering

Alle innsendte bidrag blir vurdert av redaktørene og deretter av to anonyme fagfeller.

Formkrav

Merk at artiklene i nummer 1/2020 følger gammel instruks, mens vi for artiklene framover har justert formkravene som følger:

Artikkelen skal innsendes som Word-dokument og ikke overstige 8000 ord, litteraturliste inkludert (bokanmeldelser: maks 1500 ord). Teksten skal ha tittel, ingress (ca. 15 linjer), engelsk sammendrag (abstract) (ca. 15 linjer), 3–5 nøkkelord (engelsk), litteratur/kildeliste, eventuelle noter som fotnoter og forfatteropplysninger (navn, institusjonstilhørighet, e-post og ORCID iD).

Bruk Times New Roman, tegnstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Tittelen skal være kort og beskrivende for artikkelens innhold, og kan eventuelt ha to nivå/deler. Undertitler (avsnittsoverskrifter) i teksten skal ikke ha mer enn to nivåer, første nivå markert med fet skrift, andre nivå med kursiv. Avsnitt markeres med innrykk. Ikke bruk ekstra mellomrom foran/etter avsnitt. Sitater skal merkes i anførselstegn og ikke i kursiv. Lengre sitater (mer enn tre linjer) skilles fra teksten med ett innrykk fra venstremarg, et ekstra linjeskift før sitatet og selve sitatet i linjeavstand 1,15. For å utheve ord brukes kursiv, ikke understreking. Bruk kun rett venstremarg, ikke orddelingsfunksjon eller faste sideskift. Det er ønskelig med så få fotnoter som mulig.

Litteraturhenvisninger skal være løpende i teksten og ikke i et noteverk. De settes i parentes til slutt i setningen med forfatternavn, år og sidetall slik: «… (Frisk og Åkerbäck 2013: 143).», med et mellomrom etter kolon. Nevnes forfatterens navn i teksten, settes parentesen like etter navnet og kun med årstall og side: «... som Frisk og Åkerbäck (2013: 143) viser, er …». Nevnes forfatter og boktittel (i kursiv) i den løpende teksten, skal det kun stå utgivelsesår i parentesen, like etter boktittel.

Liste over referanselitteratur kalles bare «Litteratur» og skal ordnes i alfabetisk rekkefølge etter følgende mal: Forfatter (etternavn, fornavn). Utgivelsesår. Boktittel. Eventuell undertittel (begge deler i kursiv adskilt med punktum). Utgivelsessted: Forlag. Eksempel: Frisk, Liselotte og Peter Åkerbäck. 2013. Den mediterande dalahästen. Religion på nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: Dialogos Förlag.

Er det en annen utgave enn førsteutgaven som du viser til, skal denne utgaven oppgis, dersom det dreier seg om stort spenn i tid. Første utgivelsesår settes da i klammer etter utgivelsesåret du refererer til, for eksempel slik:

Durkheim, Emile. 2001 [1912]. The Elementary Forms of Religious Life. Oxford: Oxford University Press. 

Merk at alle publikasjoner som har DOI (digital object identifier), skal ha dette oppført i litteraturlisten. DOI finner du for eksempel hos Crossref.


Sitering av artikkel:

Sitering av kapittel i antologi:

  • Løvheim, Mia og Liv Ingeborg Lied. 2018. «Approaching Contested Religion». I Contested Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia redigert av Knut Lundby. Berlin: DeGuyter. 65-80. https://doi.org/10.1515/9783110502060-009.

Eksempel på netthenvisning:

Alle oppføringer skal ha innrykk dersom de går over mer enn en linje, og det skal ikke være ekstra linjeskift mellom oppføringene.

******** English Version *********


About Aura – tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet

In 2020, Aura was converted into digital format, with Open Access from the OJS platform, offered by the University of Stavanger. The access is so-called «Diamond», which means it is without author fee, and open for everyone to read, download and reuse without subscription. Aura has been published annually, but we now plan to publish two issues per year.

The journal is published by a community of researchers affiliated with the research network Finyar (Forskning och information om nyreligiositet – Research and information on contemporary spirituality).

We publish scholarly articles on new religiosity and new forms of religion in our time, with contributors from various fields of research. We are a peer-reviewed journal at level 1 in the Norwegian system of academic publishing (NPU/NSD).

Licence: CC BY-SA 4.0

Authors retain full copyright to their contributions, including the right to make the article available on other platforms or websites. We kindly ask that in such cases a link is provided to Aura's version of the article.

All content in Aura is archived in PKP Preservation Network.

Would you like to publish in Aura?

As a Nordic journal, we have a special responsibility for covering research in our thematic field by Nordic researchers/ researchers based in the Nordic region. We also welcome researchers writing in English to publish in Aura, and our language policy holds that at least 50 % of the articles in the journal are to be in Scandinavian languages: Danish, Norwegian (bokmål or nynorsk) and Swedish.

We publish articles both containing empirical studies, theoretical and methodological analysis, or a combination thereof. Articles are to present novel research and must not be submitted to other journals. We also welcome thematically relevant book reviews.

Peer review

All submitted contributions will be reviewed by the editors, and then by two anonymous peer reviewers.

Style instructions

Note that the articles of issue 1/2020 follow an old style instruction, while the future articles are to be in line with the adjusted instructions, as follows: The article should be submitted as a Word document, and not be longer than 8000 words, reference list included (book reviews: max. 1500 words). The text is to be given a title, an introduction (ca. 15 lines), an abstract (ca. 15 lines), 3-5 key words, a reference/ literature list, notes as footnotes and author information (name, institution, email and ORCID iD).

Use the Times New Roman font size 12 and 1,5 single spacing.

The title should be short and descriptive of the content of the article and may have two levels/parts. Subheadings (headings of paragraphs) in the text, should not have more than two levels, first level should be marked in boldfaced type, second in italics. Paragraphs are marked by indention. Do not use extra space between paragraphs. Quotations should be marked by quotation marks and not italics. Longer quotations (exceeding 3 lines) are to be separated from the text with one indentation from the left margin, one extra line spacing and the quotation itself with single spacing 1,15. To emphasize words, use italics, not font underline. Use straight left margin only, no hyphenation function or fixed page break. We recommend to limit the number of footnotes to a minimum.

References to literature should be running in the text and not in notes. They are to be put i parentheses at the end of the sentence with author name(s), year and page(s), like this: «… (Frisk and Åkerbäck 2013: 143).», with one space after the colon. If the author’s name is mentioned in the text, the parenthesis is placed right after the name, and with year and page only «... as Frisk and Åkerbäck (2013: 143) show, the …». Is author and book title (italicized) mentioned in the text, only the year should be in the parenthesis, right after book title.

The list of references should be named «Literature» only and sorted alphabetically in line with this template: Author (family name, given name). Year of publication. Book title. Possible subtitle. (both parts italicized and parted by full stop). Place of publication: Publisher. Example:

Frisk, Liselotte and Peter Åkerbäck. 2013. Den mediterande dalahästen. Religion på nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: Dialogos Förlag.

If you refer to a later edition, the publication year of the first edition should be included when there is a large time span. The first year of publication is then to be put in brackets. Example:

Durkheim, Emile. 2001 [1912]. The Elementary Forms of Religious Life. Oxford: Oxford University Press. 

Note that all publications that have a DOI (digital object identifier), should have their DOI included in the literature list. You may find DOI for example at Crossref.


Citing an article:

Citing a chapter of an anthology:

  • Løvheim, Mia and Liv Ingeborg Lied. 2018. «Approaching Contested Religion». In Contested Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia edited by Knut Lundby. Berlin: DeGuyter. 65-80. https://doi.org/10.1515/9783110502060-009.

Example of reference to an Internet text:

All entries should have indentation if they exceed one line. There should not be any extra line spacing between the entries in the literature list.