A cultural approach to social work studies

Authors

  • Toril Jenssen

DOI:

https://doi.org/10.31265/jcsw.v3i1.37

Abstract

More than ever social workers have to face people from cultures other than their own. How can this professional group best meet the multicultural reality of today’s society? It is in the social work study programs that the basis is laid for good cultural understanding in social work practice. It is also there that the basis is laid for social workers to orientate their work towards cultural processes that are relevant to the welfare situation of people.

Author Biography

Toril Jenssen

Associate Professor
Tromsø University
Norway
toril.jenssen@fagmed.uit.no

References

Aadland, Einar (1997) “Og eg ser på deg...” Vitenskapsteori og metode i helse- og sosialfag. Tano Aschehoug, Oslo.

Dines Johansen, Jørgen og Larsen, Svend Erik (1994) Tegn i brug. Amanda forlag, Odense.

Fangen, Katrine (1998) Right-wing skinheads – Nostalgia and binary oppositions, Young, vol 6, no 3, s. 33-49.

Giddens, Anthony (1992) The Transformation of Intimacy. Polity Press, Cambridge. Gullestad, Marianne (1994) Familieforskning mellom positivisme og fortolkning. I Nordisk Sosialt arbeid nr. 4.

Habermas, Jürgen (1974) Vitenskap som ideologi. Gyldendal norsk forlag, Oslo. Habermas, Jürgen (1978) Knowledge and human interests. Heinemann, London.

Hall, Christopher (1997) Social Work as Narrative. Ashgate. Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney.

Hammesley, Martyn og Atkinson, Paul (1996) Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Hearn, Jeff (1998) Troubled masculinities in plicy discourses: young men. I Jennifer Popay, Jeff Hearn og Jeanette Edwards (red.) Men, gender divisions and Welfare. London: Routledge. S. 37-62.

Henriksen, Jan Erik (1999) På lavvotur – om nettverkstradisjoner i det samiske samfunnet. I Nordisk Sosialt Arbeid nr. 1, s. 10-18.

Holtedahl, Lisbet (1986) Hva mutter gjør er alltid viktig. Universitetsforlaget AS, Oslo.

Holter, Harriet (red.) (1996) Hun og han. Kjønn i forskning og politikk. Pax forlag, Oslo

Høgmo, Asle (1986) Det tredje alternativ. Tidsskrift for samfunnsforskning, bd. 27.

Høgmo, Asle (1998) Fremmed i det norske hus. Innvandreres møte med bygdesamfunn, småby og storby. Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Jenssen, Toril (1994) Analytisk forståelse og praktisk sosialt arbeid. I Milepælen nr. 4 og i Barnevernpedagogen nr. 5.

Jenssen, Toril (2000) Formidling i fokus. Visuell antropologi som redskap for en analyse av refleksive prosesser i det moderne mediesamfunnet. Dr.avhandling Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø.

Kvale, Steinar (1997) Det kvalitative forskningsintervju. Ad Notam Gyldendal.

Keesing, R. (1981) Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective. Holt, Rinehart and Wilson N.Y

Karvinen, Synnöve (1998) Yrkeskunnande och självförståelse i socialt arbete. Nordisk Sosialt Arbeid nr. 1.

Levinas, Immanuel (1991) Otherwise than Being or beyond Essence, Dotdrecht: Kluweer. Martinsen, Kari (1993) Fra Marx til Løgstrup. Om etikk og sanselighet i sykepleien. Tano, Oslo. Mead, Georg Herbert (1934) Mind, Self and Society. Chicago University Press, Chicago.

Nyhus, Anne Karin (2001) “I fagets hjerte” praktisk handling og profesjonell selvforståelse i en treningskontekst. Hovedoppgave i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo i samarbeid med NTNU, Trondheim.

Parton, Nigel & O’Byrne, Patrick (2000) Constructive Social Work. Towards a new practice. Palgrave. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York.

Plantinga, Carl R. (1997) Rhetoric and representation in nonfiction film. Cambridge University Press.

Sennet, Richard (1992) Intimitetstyranniet. J.W. Cappelens forlag a.s., Oslo.

Singer, M. (1981) Man’s Glassy Essence. Explorations in Semiotic Anthropology. Bllomington: Indianna University Press.

Skau, Greta Marie (1992) Mellom makt og hjelp. Tano, Oslo.

Stam, Robert mfl. (1992) New Vocabularies in Film Semiotics. Structuralism, post- structuralism and beyond. Routledge, london, New York.

Steier, Frederick (ed.) (1991) Research and reflexivity. SAGE Publications, London, Newbury Park, New Delhli.

Wadel, Cato (1991) Feltarbeid i egen kultur. SEEK A/S, Flekkefjord.

Downloads

Published

2008-04-01

How to Cite

Jenssen, T. (2008). A cultural approach to social work studies. Journal of Comparative Social Work, 3(1), 56–67. https://doi.org/10.31265/jcsw.v3i1.37

Issue

Section

Essays