(1)
Rothstein, M. En Ny Religion I Borneos Regnskov. AURA 2021, 3, 1-32.