(1)
Rothstein, M. En ny religion i Borneos regnskov. AURA 2021, 3, 1-32.